Strona korzysta z plików cookies, przetwarza dane, w tym profilowane w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie TDA Energy Sp. z o.o. 97-330 Poniatów, ul. Piotrkowska 32A

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Text...

 Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00

97-300 Piotrków Tryb., ul. Wolborska 21


WIĘCEJ

I nabór 2019


PIERWSZY NABÓR dla Programu Mój Prąd


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza pierwszy  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”.


Cel programu:


Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:


Rodzaje przedsięwzięć:


Przedsięwzięcia polegające na zakupie
i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej
od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych


Beneficjenci


Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby,
które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej
w mikroinstalacji


Terminy i sposób składania wniosków:


Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. –   20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.


Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00


albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa


Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.


Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wzór wniosku (w wersji edytowalnej lub PDF) stanowią załącznik do dokumentacji konkursowej.
W przypadku ręcznego wypełniania wniosku wszystkie pola wniosku niezaznaczone na szaro muszą być wypełnione CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI pod rygorem odrzucenia wniosku.


Alokacja:


Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 000 000 tys. zł


Formy dofinansowania:


Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.Szczegółowe informacje o programie:


Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/


Funkcjonuje również dedykowana skrzynka:


mojprad@nfosigw.gov.pl


Kolejny nabór planowany od 13 stycznia 2020 roku.PLIKI DO POBRANIA


Wzór zaświadczenia OSD

Zaświadczenie OSD